Občanská petice na podporu cyklistické dopravy v Liberci


Adresáti:

My, níže podepsaní občané města Liberce chceme, aby byl v Liberci vybudován takový systém cyklotras, který by umožňoval pohodlnou, bezpečnou a dostatečně rychlou jízdu na kole mezi všemi významnými zdroji a cíli cyklistické dopravy (bydliště, pracoviště, centrum města, obchody, úřady, školy, sportoviště, rekreační zařízení atd.).

Ke splnění tohoto požadavku považujeme za nutné:

  1. Jízdní kolo začlenit mezi ostatní dopravní prostředky jako plnohodnotnou součást dopravního systému města Liberce a preferovat jej oproti individuální automobilové dopravě.
  2. Začlenit závaznou formou řešení cyklistické dopravy do platného územního plánu města Liberce.
  3. Zaručit reálnost budoucího vedení tras dopracováním projektové dokumentace pro všechny trasy systému.
  4. Řešení cyklistické dopravy v platném územním plánu doplnit o chybějící propojení v takovém rozsahu, aby splňovalo výše zmíněné požadavky na systém cyklotras.
  5. Stanovit harmonogram postupného budování cyklotras a vyčlenit na něj každoročně peníze z rozpočtu města.

Proto žádáme, aby se těmito konkrétními návrhy zabývaly orgány samosprávy i státní správy.

Petiční výbor:

Pokud s textem petice souhlasíte, připojte svůj podpis na některý z podpisových archů při akci LIBERCEM NA KOLE (viz letáček) nebo na adrese Děti Země Liberec, Bažantí 378/3, Liberec 1, PSČ 460 01, tel: 048–510 9741.
Podrobnosti a informace též na www.detizeme.cz

mailto:cykliste.lbc@seznam.cz cykliste.lbc@seznam.cz